Veelgestelde vragen

U neemt contact met ons op via mail, telefoon of via de website. Wij zullen u vervolgens contacteren en enkele vragen stellen over uw bedrijf, de gebruikers en specifieke noden. Op basis hiervan stellen wij een offerte op. Nadat u uw akkoord hebt gegeven vult u een klantformulier in. In overleg met uw contactpersoon van onze binnendienst selecteren we een moment waarop de productspecialist van onze buitendienst ter plaatse kan komen. Per uur zal de productspecialist een tiental mensen kunnen aanmeten. De oorafdrukken worden in ons lab verwerkt waarna een afspraak wordt ingepland om de geproduceerde sets uit te leveren. Bij de uitlevering wordt een instructie gegeven en worden de otoplastieken getest op lekdichtheid.

De levensduur is bijna helemaal afhankelijk van de gebruiker zelf. Bij iedereen verandert de uitwendige anatomie van het oor op een eigen unieke manier en snelheid. Daarom is het van belang de otoplastieken jaarlijks te laten testen op lekdichtheid. Bij de ene persoon zullen ze lek zijn na 7 jaar, bij de ander na 2 jaar. We zien in het algemeen een gemiddelde levensduur van 5 jaar. Maar nog eens, dit heeft meer te maken met de gebruiker dan met de kwaliteit van het product.

Zonder de gebruikers is een onderhoudsessie nutteloos. Het belangrijkste onderdeel van het onderhoud is de lekdichtheidstest. Hierbij test de productspecialist of de otoplastieken de gehoorgangen nog voldoende afsluiten. Daarnaast is de dialoog tussen de gebruiker en de productspecialist belangrijk. Op basis van de ervaring kunnen aanpassingen plaatsvinden zoals de demping.

De productspecialist komt de otoplastieken ter plaatse uitleveren. Hierbij worden instructies gegeven en worden de otoplastieken getest op lekdichtheid. Mochten de otoplastieken toch een lek vertonen kunnen meteen nieuwe oorafdrukken worden genomen. De gebruiker kan zelf ook meteen aangeven of de otoplastieken al dan niet goed aanvoelen. De specialist ondersteunt de gebruiker ook bij de oefening om de otoplastieken er goed in te steken. Wij raden dus een aanwezigheid van de gebruikers sterk aan. Stel dat iemand toch onverwacht afwezig is, laten we de otoplastieken ingesteld achter en testen we ze tijdens een andere afspraak.

De harde otoplastieken zijn vervaardigd uit acrylaat. Deze glijden gemakkelijk over de huid en zijn dus wat eenvoudiger in te brengen. Harde worden vooral aangeraden voor gebruik in de voedingsindustrie aangezien ze gemakkelijker te reinigen zijn.

De zachte otoplastieken bestaan uit siliconen materiaal en zijn dus wat flexibeler. Deze worden vooral aangeraden voor werksituaties waarbij een helm over de gehoorbescherming wordt gedragen. De zachte variant is wat kwetsbaarder en heeft een wat kortere levensduur.

De uitwendige anatomie van het oor verandert bij elke persoon op een unieke manier en snelheid. Dit wil zeggen dat de otoplastieken van de een al lekken na 2 jaar en van de ander na 8 jaar. Als een bedrijf beslist om bijvoorbeeld na 5 jaar alle otoplastieken te vervangen dan zal de eerste persoon 3 jaar lang rondgelopen hebben met lekkende oordoppen met de schadelijke gevolgen van dien. Bij de tweede persoon worden de otoplastieken onnodig vervangen en maakt het bedrijf onnodige kosten. Het is dus sterk aan te raden zeker jaarlijks otoplastieken te testen op lekdichtheid. Daarnaast ontstaat tijdens een onderhoudsafspraak een dialoog tussen de specialist en de gebruiker en kunnen eventuele problemen aangekaart worden en opgelost.

Binnen de context van het arbeidsomstandighedenbeleid dient de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast te leggen welke risico’s de arbeid met zich meebrengt. Deze risico-inventarisatie en –evaluatie bevat een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen aangegeven in een plan van aanpak. Lawaai houdt zowel auditieve als niet-auditieve risico’s in voor de gezondheid en het welzijn van blootgestelde mensen. Het lawaailandschap dient dus in kaart gebracht te worden en bijgehouden te worden.

U neemt contact op met ons bedrijf via telefoon, mail of via de website. Wij voorzien u van informatie over de werkwijze. We spreken een moment af waarop onze specialist vrijblijvend ter plaatse komt om suggesties te geven omtrent de meetlocaties. Indien u zelf een lijst van meetlocaties hebt is dergelijk bezoek niet noodzakelijk. Op basis van de lijst wordt een offerte opgesteld. Na akkoord spreken we een meetdag af waarop de audioloog ter plaatse de metingen komt uitvoeren. Enkele dagen na de meetdag ontvangt u het geluidsrapport.

De Tympro medewerker start met zijn metingen op het afgesproken tijdstip. Dit is meestal tijdens het opstarten van de vroegste werkshift. De deelnemers die de afgesproken meetlocaties vertegenwoordigen worden elk voorzien van een geluiddosismeter. Hen wordt gevraagd een tijdschema bij te houden van hun werkzaamheden en locaties. De audioloog loopt tijdens de meetdag een rondje en voert handmetingen uit op meerdere locaties en neemt notities. Op het einde van de shift worden de dosimeters en tijdschema's ingezameld.

Binnen 4 weken na het aanmeetmoment worden de otoplastieken geleverd. Tympro verzorgt de levering zelf waarbij de specialist persoonlijke instructies geeft aan de nieuwe gebruiker en een lekdichtheidstest uitvoert op de otoplastieken. De lekdichtheidstest is enkel mogelijk als de gebruiker aanwezig is aangezien de otoplastieken in de oren getest worden.

Indien de werknemers blootgesteld worden aan een gemiddeld niveau van 85 decibel of hoger gedurende 8 uren of wanneer er piekgeluiden aanwezig zijn die 137 dB(C) overschrijden zijn de blootgestelde werknemers verplicht gehoorbescherming te dragen.

Algemeen raden we dagelijks gebruik aan van de vochtige doekjes en wekelijks gebruik van de reinigingsset met actieve zuurstoftabletten. Uiteraard is dit ook persoonsafhankelijk. De ene gebruiker produceert meer oorsmeer dan de ander. Ook is er een grote verschillen tussen sectoren. In de metaalsector zullen de otoplastieken bijvoorbeeld sneller vuil worden. In de voedingsmdidelensector gelden dan weer strengere eisen op vlak van hygiëne en zullen de otoplastieken sneller gereinigd moeten worden.

Een reinigingsset bestaat uit een reinigingsbeker met filter, een blaasbalg en 8 reinigingstabletten met actieve zuurstof. Je legt een reinigingstablet in de beker. Vervolgens plaats je de filter in de beker waarop je jouw set otoplastieken legt. Vul nu de beker met water en laat het enkele uren bruisen. Tenslotte plaats je de blaasbalg op het filter en blaas je het vocht uit de otoplastieken. De productspecialist demonstreert deze handeling bij het uitleveren van de otoplastieken.

De otoplastieken dienen een blauwe uitvoering te hebben.

Ze moeten detecteerbaar zijn. Dit wordt opgelost door een metalen kogel toe te voegen aan het ontwerp.

Tympro adviseert een acrylaat uitvoering omdat deze het eenvoudigst te reinigen zijn en het meest hygienisch zijn. Daarnaast adviseren we ook gebruik te maken van een koordje zodat ze niet zomaar kunnen vallen, het koordje is er ook in een blauwe detecteerbare uitvoering speciaal voor de voedingsmiddelenindustrie.

Uw contactpersoon van de binnendienst zal een moment in de agenda van de specialist selecteren waarop hij of zij in het gebied van de werf is. De specialist zal op dat moment langskomen op de werf om uw medewerkers aan te meten in de werfkeet. Vervolgens wordt de set otoplastieken daar ook uitgeleverd.

De Tympro Sound Safe heeft een instelbare demping. Bij de instelling van de demping gaan we altijd eerst kijken naar de lawaainiveaus waaraan de gebruiker wordt blootgesteld. Hiermee rekening houdend gaan we altijd overdemping vermijden opdat spraakverstaan en het horen van belangrijke geluiden maximaal behouden blijft.

Bij het bepalen van de dempingswaarden wordt ten eerste en vooral rekening gehouden met de beschermende basis. Dit wordt bepaald aan de hand van de geluidsniveaus in het bedrijf. Wij baseren ons hiervoor op geluidsrapporten opgesteld in het verleden door ons of door een andere partij. Indien er hier geen metingen van bestaan zullen we een schatting maken op basis van de industrie en werkzaamheden. Ten tweede wordt altijd rekening gehouden met het vermijden van overbescherming (te grote dempingswaarde) wat op zich leidt tot hogere acceptatie van de gehoorbescherming wat uiteraard voordelig is voor de gezondheid van het gehoor. De hanteerbare dempingswaarden van otoplastieken hebben een instelrange tussen 20 dB en 35 dB.

Daarvoor is er allereerst een wettelijke basis. Werknemers die blootgesteld worden aan een dagdosis vanaf 80 decibel worden in gelegenheid gesteld om periodiek een arbeidsgezondheidskundig onderzoek in de vorm van audiometrie te ondergaan. Hierbij wordt een persoonlijk medisch dossier bijgehouden. Audiometrie wordt voornamelijk uitgevoerd om vroegtijdig trends in eventuele gehoorsdaling bij de werknemers van de klant vast te stellen. Bij vaststelling van (beginnende) gehoorschade kan op tijd ingegrepen worden en kunnen maatregelen genomen worden om verdere achteruitgang van het gehoor te voorkomen.

Tympro volgt de gegevensbeschermingsregels altijd maximaal op. Bovendien selecteren de deelnemers van het onderzoek ieder voor zich het gewenste niveau van anonimiteit.

Daarvoor is er een wettelijke basis. De werknemers die blootgesteld worden aan een dagdosis vanaf 80 desibel dienen voorgelicht en onderricht te worden inzake de risico’s van lawaaiblootstelling. Het betreft o.a. de aard van de risico’s, de genomen maatregelen, de vastgestelde grens- en actiewaarden, de resultaten en uitleg van de geluidsmeting, gehoorbescherming, hoe vaststellen en melden van gehoorbeschadiging, de rechten van toepassing op gezondheidstoezicht, en veilige werkmethoden.

We merken bij onze klanten op dat deelnemers van de toolbox na de meeting extra gemotiveerd zijn om hun gehoor te beschermen. Ze hebben namelijk geleerd dat gehoorschade permanent is en dat de gevolgen van gehoorschade een grote impact kunnen hebben op hun toekomstig welzijn.

Ja dat is volledig mogelijk. Onze productspecialisten zijn voorzien van de nodige tools waarmee ze de otoplastieken van alle andere merken kunnen onderhouden en testen op lekdichtheid. Zij gaan uiteraard enkel nieuwe oorafdrukken nemen en nieuwe otoplastieken laten maken zodra de otoplastieken afgekeurd worden bij een lektest. Goedgekeurde otoplastieken blijven gewoon in omloop. De otoplastieken van de andere merken worden tijdens het onderhoud geregistreerd op het Portal en worden ook jaarlijks opnieuw automatisch opgeroepen.

De productspecialist komt ter plaatse bij de klant voor een consult van 5 minuten per otoplastiekendrager. De drager deelt zijn of haar ervaring op het vlak van draagcomfort, demping, reiniging, lawaaiblootstelling, enzoverder. Op basis hiervan kan de productspecialist adviezen geven of aanpassingen uitvoeren op de otoplastieken. De otoplastieken worden vervolgens aan de binnen- en buitenkant gereinigd en het filter wordt vervangen. De demping wordt daarna opnieuw ingesteld, eventueel met een nieuwe dempingswaarde. Uiteindelijk wordt een lekdichtheidstest uitgevoerd op de otoplastieken in de oren van de drager. Indien de otoplastieken lekdicht zijn, kunnen ze weer een jaar verder gedragen worden. Een lek geeft aan dat er geen sprake meer is van bescherming. Hierbij worden nieuwe oorafdrukken genomen om nieuwe otoplastieken te produceren. Alles wordt geregistreerd op het Tympro Portal.

Dit heeft te maken met de betrouwbaarheid van een lekdichtheidstest. Indien een otoplastiek verstopt is met cerumen (oorsmeer) of een andere substantie kan er geen lucht meer passeren door het filter en het kanaal van de otoplastiek. Hierdoor neemt de luchtdruk in die mate toe dat de lekmeter gegarandeerd aangeeft dat de otoplastiek lekdicht is terwijl er misschien toch sprake was van een lek. Zonder reiniging zouden er dus veel vals positieve resultaten zijn.

Dat is niet mogelijk. Hoewel iemand van een ander bedrijf misschien wel een tool heeft om onze otoplastieken open te draaien om het kanaal te reinigen, heeft hij of zij niet de unieke Tympro-meter om het filter opnieuw in te stellen op de gewenste demping. Indien de demping dan ingesteld wordt met de losse hand is de kans op een onderdemping of een overdemping bijna 100%, met de gevaarlijke gevolgen van dien.

Indien die persoon beslist om het filter niet open te draaien en het kanaal niet te reinigen om vervolgens een lektest uit te voeren stijgt de kans op een vals positief resultaat aanzienlijk aangezien het kanaal verstopt kan zitten. De otoplastieken zijn dan volgens de lektester zogezegd lekdicht. Een lekdichtheidstest is namelijk enkel betrouwbaar indien het kanaal of het filter volledig toegankelijk is.

Als bij de gehoortest een gehoorverlies wordt vastgesteld of een achteruitgang van het gehoor ten opzichte van een vorige gehoortest dan wordt de deelnemer hierop attent gemaakt en wordt hij of zij doorverwezen naar de KNO-arts. De arts zal het gehoor in een medische setting verder onderzoeken en behandelen.

Het is belangrijk dat de deelnemer bewust wordt van het gehoorverlies en zijn of haar risicogedrag aanpast om verdere achteruitgang van het gehoor te vermijden. De audioloog zal raad kunnen geven over risicosituaties en preventie van gehoorschade.

In het slakkenhuis staan gespecialiseerde haarcellen in voor de signaaloverdracht richting de hersenen.

Luchttrillingen laten het trommelvlies en de gehoorsbeentjes trillen. Het vocht in het slakkenhuis wordt vervolgens ook aan het trillen gebracht. De haarcellen in het slakkenhuis zullen meebewegen met de trillingen in het vocht waardoor ze elektrische signalen opwekken en versturen via de zenuw naar de hersenen waar uiteindelijk het geluid ontstaat.

Als geluid langdurig en hard binnenkomt zullen deze haarcellen uitgeput raken waarbij schadelijke stoffen vrijkomen. De cellen raken hierdoor beschadigd waardoor ze na verloop van tijd volledig afsterven met een permanent gehoorverlies als gevolg.

De gehoorgang heeft een zelfreinigend mechanisme waarbij oorsmeer op een natuurlijke manier naar buiten wordt gebracht. Bij sommige mensen loopt dit proces regelmatig verkeerd waarbij oorsmeer zich blijft opstapelen waardoor een verharde oorprop ontstaat.

Een oorprop is een belangrijke reden om een aanmeting niet door te laten gaan. Als de productspecialist namelijk een watje wilt plaatsen en aanmeetpasta wilt injecteren in de gehoorgang ontstaat het risico dat de harde en soms scherpe oorprop nog meer naar binnen wordt geduwd en het trommelvlies zal beschadigen. Daarnaast zal de oorafdruk niet representatief genoeg zijn om er een goede otoplastiek van te maken.

Als Tympro binnenkort zal langskomen om oorafdrukken te nemen is het aangewezen voor mensen die regelmatig oorproppen hebben om (vlak) voor de afspraak eens langs te gaan bij de huisarts om de oorprop te verwijderen. Anders is er een risico dat de medewerker en de productspecialist een tweede keer een aanmeetafspraak moeten maken met elkaar. Houd elkaar dus goed op de hoogte over de aanmeetmomenten van Tympro.

Gebruikers staan centraal Neem contact op
Gebruikers staan centraal Neem contact op