Veelgestelde vragen

Binnen de context van het arbeidsomstandighedenbeleid dient de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast te leggen welke risico’s de arbeid met zich meebrengt. Deze risico-inventarisatie en –evaluatie bevat een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen aangegeven in een plan van aanpak. Lawaai houdt zowel auditieve als niet-auditieve risico’s in voor de gezondheid en het welzijn van blootgestelde mensen. Het lawaailandschap dient dus in kaart gebracht te worden en bijgehouden te worden.

U neemt contact op met ons bedrijf via telefoon, mail of via de website. Wij voorzien u van informatie over de werkwijze. We spreken een moment af waarop onze specialist vrijblijvend ter plaatse komt om suggesties te geven omtrent de meetlocaties. Indien u zelf een lijst van meetlocaties hebt is dergelijk bezoek niet noodzakelijk. Op basis van de lijst wordt een offerte opgesteld. Na akkoord spreken we een meetdag af waarop de audioloog ter plaatse de metingen komt uitvoeren. Enkele dagen na de meetdag ontvangt u het geluidsrapport.

De Tympro medewerker start met zijn metingen op het afgesproken tijdstip. Dit is meestal tijdens het opstarten van de vroegste werkshift. De deelnemers die de afgesproken meetlocaties vertegenwoordigen worden elk voorzien van een geluiddosismeter. Hen wordt gevraagd een tijdschema bij te houden van hun werkzaamheden en locaties. De audioloog loopt tijdens de meetdag een rondje en voert handmetingen uit op meerdere locaties en neemt notities. Op het einde van de shift worden de dosimeters en tijdschema's ingezameld.

Indien de werknemers blootgesteld worden aan een gemiddeld niveau van 85 decibel of hoger gedurende 8 uren of wanneer er piekgeluiden aanwezig zijn die 137 dB(C) overschrijden zijn de blootgestelde werknemers verplicht gehoorbescherming te dragen.

Bij het bepalen van de dempingswaarden wordt ten eerste en vooral rekening gehouden met de beschermende basis. Dit wordt bepaald aan de hand van de geluidsniveaus in het bedrijf. Wij baseren ons hiervoor op geluidsrapporten opgesteld in het verleden door ons of door een andere partij. Indien er hier geen metingen van bestaan zullen we een schatting maken op basis van de industrie en werkzaamheden. Ten tweede wordt altijd rekening gehouden met het vermijden van overbescherming (te grote dempingswaarde) wat op zich leidt tot hogere acceptatie van de gehoorbescherming wat uiteraard voordelig is voor de gezondheid van het gehoor. De hanteerbare dempingswaarden van otoplastieken hebben een instelrange tussen 20 dB en 35 dB.

Gebruikers staan centraal Neem contact op
Gebruikers staan centraal Neem contact op