Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

VAN:

Tympro Hearing Protection BV
Heusing 1
4817 ZB BREDA

KvK-nummer: 20111001

hierna te noemen: Tympro

Artikel 1: Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

- Tympro: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

- Contractant: de (potentieel) contractspartij van Tympro, zijnde een zakelijk handelende partij;

- Drager: de gebruiker van door Tympro aan Contractant geleverde dan wel door Tympro aan Contractant te leveren gehoorbeschermingsproducten;

- Aanbieding/aanbod: .alle offertes en andere aanbiedingen die Tympro aan Contractant doet;

- Overeenkomst: de overeenkomst(en) tussen Tympro en Contractant, waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn;

- Koop: de verkoop door Tympro van een (gehoorbeschermings)product aan Contractant, gelijk Contractant dit product van Tympro koopt, mede betrekking hebbend op op maat gemaakte gehoorbeschermingsproducten;

- Schriftelijk: overeenkomsten, berichtgevingen en verklaringen op papier of verzonden c.q. ontvangen per email, per sms, per what’s app etc.

- Gehoorbeschermingsproducten: de producten (met eventuele toebehoren en nevenproducten) waaropT Tympro zich (met name) richt, waaronder op maat gemaakte otoplastieken en de niet op maat gemaakte re-usables;

- Toebehoren en nevenproducten: communicatiemiddelen (zoals een met een adapter op een otoplastiek aan te sluiten koptelefoon of een koptelefoon met blue tooth-functionaliteit), reinigingsmiddelen (zoals schoonmaaktabletten en reinigingsdoekjes) etc..

- Diensten: door Tympro aangeboden diensten voor zover deze diensten niet zien op het aanmeten en/of persoonlijk uitleveren van de op maat gemaakte otoplastieken, zoals het verrichten van geluidsmetingen/geluidsonderzoek, het verrichten van gehoortesten en het verrichten van periodieke lektesten en periodiek onderhoud aan op maat gemaakte otoplastieken;

- Persoonlijke uitlevering: Tympro biedt bij wijze van service aan om een op maat gemaakte otoplastiek persoonlijk bij de Drager af te leveren, zodat Tympro dan wel de door haar in te schakelen derde een zogenaamde lektest kan uitvoeren en - indien nodig - naar comfort de demping van het gehoorbeschermingsproduct kan bijstellen en aan de Drager een persoonlijke gebruikersinstructie kan geven.

Artikel 2: Algemeen
1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Tympro en Contractant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Tympro, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Contractant wordt door Tympro uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Tympro uitdrukkelijk en schriftelijk kenbaar heeft gemaakt de algemene voorwaarden van Contractant te aanvaarden. Indien naast deze algemene voorwaarden ook eventuele algemene voorwaarden van Contractant van toepassing zijn verklaard, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de onderhavige algemene voorwaarden.

4. Afwijkingen van de algemene voorwaarden van Contractant zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Tympro en Contractant zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen van Tympro zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn aan de aanbieding is verbonden, kunnen door Contractant aan de aanbieding geen rechten worden ontleend, tenzij Tympro niet onverwijld na aanvaarding door Contractant de aanbieding heeft herroepen.

2. Van aanvaarding is in ieder geval sprake, indien en zodra:
a) de door Contractant ondertekende aanbieding door Tympro retour is ontvangen, of;
b) bij gebreke van een ondertekende aanbieding, de aanbieding schriftelijk of mondeling door Contractant is aanvaard.

3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding van Tympro opgenomen aanbod, geldt dit als een verwerping van het aanbod van Tympro en als een nieuw aanbod van Contractant aan Tympro . De overeenkomst komt in dat geval niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Tympro uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangeeft.

4. Levertijden in aanbiedingen van Tympro zijn indicatief en derhalve niet fataal, zodat overschrijding van deze levertijden geen verzuim aan de zijde van Tympro doen intreden en daarmee geen tekortkoming van Tympro opleveren en daarmede geen recht van Contractant op ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding ontstaat, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. De prijzen in aanbiedingen zijn in Euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders uit de aanbieding blijkt.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
1. Tympro zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Tympro het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. Contractant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Tympro aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Contractant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het (verder) uitvoeren van de overeenkomst, zo spoedig mogelijk aan Tympro worden verstrekt. Hetzelfde geldt voor de inkooporder, indien Contractant de betaling van facturen afhankelijk stelt van een inkooporder c.q. een inkoopordernummer.

4. Indien Contractant, na daartoe schriftelijk door Tympro in gebreke te zijn gesteld met een termijnstelling van minimaal twee weken, de voor de (verdere) uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en/of de inkooporder nog steeds niet aan Tympro heeft verstrekt, heeft Tympro het recht om:
a) de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, of;
b) om de overeenkomst te ontbinden. Een en ander onder behoud van de wettelijke schadevergoedingsaanspraken van Tympro

5. Indien Tympro op grond van het bepaalde in lid 4 hiervoor haar verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst betreffende de levering van een op maat gemaakt gehoorbeschermingsproduct opschort op een moment dat de aanmeting reeds heeft plaatsgevonden, is Tympro gerechtigd 50% van het orderbedrag aan Contractant in rekening te brengen, welk bedrag met de eindfactuur verrekend zal worden, behoudens de handlingskosten tot een bedrag van 5% van het totale orderbedrag met een minimum van € 50,00. Deze handlingskosten zal Contractant in dat geval aanvullend verschuldigd zijn aan Tympro.

6. Tympro is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Tympro is uit gegaan van door Contractant – of door Drager namens Contractant - verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij Tympro deze onjuistheid of onvolledigheid kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

7. De uitvoering van de overeenkomst neemt, behoudens het bepaalde in artikel 5 lid 6 van de onderhavige algemene voorwaarden, een aanvang:
a) ten aanzien van verkoop van op maat gemaakte gehoorbeschermingsproducten: op het moment van aanmeten bij Drager c.q. het maken van de afdruk bij de Drager;
b) ten aanzien van verkoop van alle overige producten: op het moment van aanvang van de productie en in geval van een reeds gereed product, op het moment van (interne of externe) bestelling door Tympro;
c) ten aanzien van Diensten: op het moment waarop een aanvang wordt gemaakt met het daadwerkelijk uitvoeren van de Dienst.

8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Tympro de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Contractant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

9. Indien door Tympro of door Tympro ingeschakelde derden ter voldoening aan een overeenkomst werkzaamheden c.q. Diensten op de locatie van Contractant of op een door Contractant aangewezen locatie moeten worden uitgevoerd, draagt Contractant kosteloos zorg voor de door Tympro of de door Tympro ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid verlangde faciliteiten.

10. Indien bij Tympro of door Tympro in te schakelen derden twijfel bestaat over de staat van de gehoorgang van Drager of andere omstandigheden aanwezig zijn op grond waarvan Tympro c.q. de door Tympro in te schakelen derde het aanmeten en/of het uitvoeren van de lektest en/of uitvoeren van een gehoortest of anderszins niet verstandig acht, zal er niet worden aangemeten c.q. zal geen lektest worden uitgevoerd c.q. zal geen gehoortest of anderszins worden uitgevoerd. In dat geval is Tympro gerechtigd tot een koopprijs gelijk aan alle reeds gemaakte (interne en externe) kosten verbonden aan de inkoop, productie, opslag, vervoers- en verzendkosten etc. van het product c.q. de materialen, vermeerderd met vergoeding van de reeds door of namens Tympro verrichte werkzaamheden op basis van het geldend dan wel gebruikelijk door Tympro gehanteerde uurtarief.

Artikel 5: Levering
1. Levering van op maat gemaakte gehoorbeschermingsproducten geschiedt op het moment van persoonlijke uitlevering aan Drager, tenzij Drager afstand doet van deze service. In het laatste geval geschiedt de levering van het product op het moment van verzending/uitlevering van het gehoorbeschermingsproduct naar het door Contractant of Drager opgegeven adres, gelijk heeft te gelden voor alle overige producten, inclusief voor een op maat gemaakt gehoorbeschermingsproduct waarvan Contractant en/of Drager afstand heeft gedaan van de service van persoonlijke uitlevering, en voor zover producten niet bij de persoonlijke uitlevering zijn achtergelaten. Terzake niet op maat gemaakte producten en niet persoonlijk uitgeleverde gehoorbeschermingsproducten geschiedt de levering af vestiging Tympro te Breda.

2. Een overeenkomst is slechts opzegbaar, indien en voor zover deze overeenkomst betrekking heeft op de levering van een op maat gemaakt gehoorbeschermingsproduct. Vanaf het moment dat een op maat gemaakt gehoorbeschermingsproduct bij Drager is aangemeten, is opzegging van de overeenkomst uitsluitend mogelijk onder de voorwaarde van voldoening van de overeengekomen koopprijs, verminderd met de besparingen die voor Tympro uit de opzegging voortvloeien, niet zijnde besparingen op de persoonlijke uitlevering. Indien de opdracht tot productie en/of verzending/vervoer van het gehoorbeschermingsproduct door Tympro al is verstrekt, kunnen de aan productie en/of verzending/vervoer verbonden kosten niet worden aangemerkt als “besparing”, zodat deze kosten geen vermindering van de koopprijs met zich brengen.

3. Na opzegging is Contractant gerechtigd tot levering van het gehoorbeschermingsproduct (zonder recht op persoonlijke uitlevering en zonder recht op periodieke lektest en onderhoud), indien en voor zover dat product op het moment van opzegging voltooid was, mits Contractant dit verzoek binnen één week na opzegging schriftelijk aan Tympro heeft gedaan. Indien Contractant binnen deze termijn van één week van dit recht geen gebruik maakt, is Tympro niet gehouden het - al dan niet volledig voltooid - product aan Contractant af te geven en is Tympro bevoegd dit product te (laten) vernietigen of hergebruiken.

4. Indien Tympro in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gegevens, waaronder mede te verstaan een inkooporder zoals bedoeld in artikel 4 lid 3 van onderhavige algemene voorwaarden, behoeft van Contractant, vangt de levertermijn, ondanks het elders in de algemene voorwaarden bepaalde, niet eerder aan dan na ter beschikkingstelling van deze gegevens aan Tympro. Een overeengekomen leveringsdatum zal derhalve worden verlengd met de duur waarover Contractant in gebreke is om benodigde gegevens aan Tympro te verstrekken.

5. Indien Tympro een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Contractant Tympro schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij een termijn van minimaal vijftien werkdagen voor nakoming dient te worden gegund.

6. Tympro is gerechtigd de zaken en Diensten in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Tympro is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Tympro de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Contractant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6: Monsters en modellen
1. Is aan Contractant een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 7: Onderzoek, reclames
1. Contractant dient binnen zo kort mogelijke termijn na (af)levering, doch uiterlijk binnen tien werkdagen, grondig te (laten) onderzoeken of het geleverde aan de overeenkomst voldoet en geen gebreken vertoont en dient Contractant binnen zo kort mogelijke termijn na dit onderzoek, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen, de klachten – onder nauwkeurige opgave van de aard en de nadere details van de klachten - schriftelijk aan Tympro te melden.

2. Indien een gebrek later ontstaat dan wel in geval van bij levering onzichtbare gebreken, dient Contractant de gebreken binnen zo kort mogelijke termijn na het ontdekken er van, doch uiterlijk binnen de in artikel 12 van onderhavige algemene voorwaarden bedoelde garantietermijn – onder nauwkeurige opgave van de aard en de nadere details van de gebreken - schriftelijk aan Tympro te melden.

3. Indien ingevolge dit artikel tijdig en terecht wordt gereclameerd, heeft Tympro het recht om hetzij het geleverde te herstellen, hetzij het geleverde te vervangen. In geval van vervanging verbindt Contractant zich nu voor alsdan de te vervangen zaak aan Tympro te retourneren en de eigendom ervan aan Tympro te verschaffen.

4. Het door Contractant niet voldoen aan het bepaalde in dit artikel leidt tot verval van rechten.

Artikel 8: Prijs, kosten en facturen
1. Alle prijzen zijn, tenzij uit de aanbieding uitdrukkelijk anders blijkt of tenzij partijen nadien uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, in Euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

2. Ten aanzien van op maat gemaakte gehoorbeschermingsproducten zijn alle prijzen, tenzij uit de aanbieding uitdrukkelijk anders blijkt of tenzij partijen nadien uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, inclusief aanmeting voorafgaande aan productie van het product, inclusief persoonlijke uitlevering en inclusief verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten. Indien een Contractant en/of Drager geen gebruik wenst te maken van de persoonlijke uitlevering, dan doet dit geen recht op prijsvermindering ontstaan.

3. Indien echter een Contractant een afspraak voor aanmeting dan wel een afspraak voor persoonlijke uitlevering van op maat gemaakte gehoorbeschermingsproduct(en) dan wel een afspraak voor Dienst minder dan drie werkdagen vóór de ingeplande afspraak afzegt dan wel het aantal Dragers/personen waarvoor de afspraak geldt minder dan drie werkdagen vóór de ingeplande afspraak vermindert, dan is Tympro gerechtigd de voor de betreffende Drager(s)/personen dan wel voor de Dienst ingeplande tijd tegen het tussen partijen overeengekomen uurtarief van Tympro dan wel tegen het gebruikelijk door Tympro in rekening gebracht uurtarief, aan Contractant in rekening te brengen.

4. Ten aanzien van niet op maat gemaakte gehoorbeschermingsproducten en alle overige producten, zijn alle prijzen, tenzij uit de aanbieding uitdrukkelijk anders blijkt of tenzij partijen nadien uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, exclusief verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten.

5. Tympro is gerechtigd kosten die niet in de prijs inbegrepen zitten of gelijktijdig met de koopprijs of separaat aan Contractant in rekening te brengen.

6.Een samengestelde prijsopgave verplicht Tympro niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken en Diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7. De in een aanbieding en/of in de overeenkomst vermelde prijzen gelden niet voor nabestellingen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8. Indien tussen het moment van aanbieding en het moment van aanvang van uitvoering van de overeenkomst meer dan twee maanden gelegen is, is Tympro gerechtigd de prijs aan te passen. Indien Contractant niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Contractant gerechtigd binnen één week na de kennisgeving, doch uiterlijk vóór aanvang van uitvoering van de overeenkomst, de overeenkomst schriftelijk te beëindigen, zonder dat dit enige schadeplicht van enige partij met zich brengt.

9. Tympro mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en het moment van uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten verpakkingsmateriaal etc.. en in geval van jaarlijkse inflatiecorrectie.

10. Tympro is gerechtigd het door Contractant verschuldigde te factureren vanaf het moment dat:
a) een op maat gemaakt gehoorbeschermingsproduct uit productie komt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 5 van de onderhavige algemene voorwaarden;
b) ten aanzien van de vergoeding bedoeld in artikel 8 lid 3 van de onderhavige algemene voorwaarden, de betreffende afspraak wordt afgezegd c.q. het aantal Dragers/personen voor de afspraak wordt verminderd;
c) een niet op maat gemaakt gehoorbeschermingsproduct, waaronder eveneens communicatiemiddelen en reinigingsmiddelen, aan Contractant geleverd wordt;
d) een Dienst geleverd is;

Artikel 9: Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te leveren producten, de te verrichten werkzaamheden en of te leveren Diensten te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Tympro zal Contractant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Tympro Contractantr hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Tympro daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft. Indien Contractant niet met de verhoging van het vaste tarief kan instemmen, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst op te zeggen, met dien verstande dat Contractant gehouden is tot vergoeding van de op dat moment door Tympro gemaakte kosten.

Artikel 10: Betaling
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Tympro op de factuur aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

2. Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen veertien dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend bij Tympro, zulks onder nauwkeurige opgave van de onjuistheid in de factuur. Na die termijn vervalt voor Contractant het recht op reclame.

3. Contractant is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van een betaling.

4. Indien Contractant een factuur niet tijdig betaalt, is Contractant van rechtswege in verzuim en is Contractant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.

5. Indien Contractant na een eerste aanmaning nog steeds in verzuim blijft, is Contractant tevens buitengerechtelijke kosten ten bedrage van 15% over de hoofdsom, zulks met een minimum van € 1000,00, aan Tympro verschuldigd.

6. In geval van liquidatie van Contractant en in gevallen van (aanvragen van) surseance van betaling, faillissement, toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen en onder curatele stelling van Contractant of indien Contractant op andere wijze geheel of gedeeltelijk de vrije beschikking verliest over zijn vermogen of inkomsten of in geval Contractant zijn bedrijf verkoopt, dan zullen de vorderingen van Tympro op Contractant onmiddellijk en ineens opeisbaar worden. Door Contractant gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens van de verschenen rente en tenslotte van de hoofdsom en de lopende rente, ongeacht de specificatie die Contractant aan de betaling geeft. Tympro is te allen tijde gerechtigd om betaling van een voorschot op de door Contractant te betalen (koop)som te eisen en/of om van Contractant op andere wijze zekerheid voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen te vorderen.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Tympro geleverde producten, blijven haar eigendom, totdat Contractant aan alle verplichtingen jegens Tympro, uit welke hoofde ook, aldus zowel terzake de betrokken levering als ter zake eerdere of latere leveringen en verrichte diensten, heeft voldaan.

2. Contractant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken door te verkopen, tenzij de doorverkoop plaats vindt met toestemming van Tympro.

3. Contractant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren

4. Contractant dient iedere derde, die op zaken ten aanzien waarvan een eigendomsvoorbehoud geldt, beslag (waaronder een bodembeslag van de fiscus) wil leggen c.q. heeft gelegd dan wel de bewindvoerder of de curator in geval van surseance van betaling/schuldsanering respectievelijk faillissement, terstond en middels het snelste communicatiemiddel (op het moment van beslaglegging aan de deurwaarder in persoon en meteen daarna per telefoon en ter bevestiging per email [en als per email niet kan op andere snelle schriftelijke wijze] aan de opdrachtgever van de deurwaarder) mede te delen, dat de betreffende zaken aan Tympro in eigendom toebehoren, zulks onder gelijktijdige mededeling per email (in cc) aan Tympro en, in geval mededeling per email niet mogelijk is, onder zo spoedig mogelijke toezending van een kopie van deze schriftelijke mededeling aan Tympro.

5. Contractant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Tympro ter inzage te geven.

6. Gedurende de periode dat de zaken zich onder Contractant en/of Drager dan wel enige andere derde bevinden, maar nog geen betaling heeft plaatsgevonden van het door Contractant aan Tympro verschuldigde, zal Contractant er voor zorg dragen dat als een goed huisvader voor de zaken wordt gezorgd, in ieder geval dusdanig dat schade aan c.q. het verloren gaan van de zaken voorkomen wordt.

7. Contractant is gehouden Tympro op eerste verzoek en binnen twaalf uur te informeren omtrent de plaats waar de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken zich bevinden, zulks op straffe van een boete van €500,00 per dag dat Contractant niet tijdig aan dit verzoek heeft voldaan.

8. Indien Contractant zijn verplichtingen jegens Tympro niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij deze niet zal nakomen en in alle gevallen bedoeld in artikel 10 lid 6 is Tympro gerechtigd om de feitelijke teruggave te vorderen van de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

9. Voor het geval dat Tympro zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Contractant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Tympro of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Tympro zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 12: Garantie
1. Tympro garandeert dat de te leveren producten de eigenschappen bezit die Contractant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zulks zonder gebreken, welke garantie komt te vervallen na het verstrijken van de navolgende (garantie)termijnen:
a) ten aanzien van op maat gemaakte otoplastieken één jaar vanaf datum levering, met dien verstande dat bij enig gebrek in het tweede jaar na levering 75% van de aanschafwaarde zal worden vergoed aan Contractant. Na twee jaar wordt op de op maat gemaakte otoplastieken geen garantie meer verleend, zij het dat de otoplastieken in die jaren verzekerbaar zijn via Tympro, in welk geval in het derde jaar 50% van de aanschafwaarde wordt vergoed en in het vierde jaar 25% van de aanschafwaarde wordt vergoed;
b) re-usables: één jaar vanaf datum levering;
c) ten aanzien van overige producten: na het verstrijken van de door de producent verstrekte garantietermijn.

2. Indien Contractant en/of Drager geen persoonlijke uitlevering van een op maat gemaakt gehoorbeschermingsproduct wenst, dan komt de garantiebepaling met betrekking tot de kwaliteit van de pasvorm en demping volledig te vervallen. In dat geval immers heeft Contractant niets te verwachten van de pasvorm en het dempingsniveau van het gehoorbeschermingsproduct.

3. De in dit artikel bedoelde garantie geldt eveneens, indien de te leveren zaken bestemd zijn voor een in het buitenland woonachtige en/of gevestigde Contractant en/of Drager, mits Contractant zulks ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk kenbaar heeft gemaakt aan Tympro.

4. Indien Contractant binnen voormelde garantietermijnen op de in artikel 7 bedoelde wijze heeft gereclameerd bij Tympro, heeft Tympro het recht om hetzij het geleverde te herstellen, hetzij het geleverde te vervangen, hetzij (het verschuldigde aandeel in) de aanschafwaarde van het product te restitueren, zulks zonder voor het overige schadeplichtig te zijn. In geval van vervanging van het product of restitutie van de aanschafwaarde verbindt Contractant zich nu reeds voor alsdan de te vervangen zaak aan Tympro te retourneren en de eigendom ervan aan Tympro te verschaffen.

5. Indien Tympro niet binnen een maand na de in lid 4 van dit artikel bedoelde reclamatie tot herstel en/of vervanging is overgegaan, dan heeft Contractant het recht om Tympro in gebreke te stellen met in achtneming van een termijn van minimaal veertien dagen.

6. De in dit artikel bedoelde garantie geldt niet, indien het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het geleverde en/of indien zonder schriftelijke toestemming van Tympro, Contractant of derden wijzigingen hebben aangebracht aan het geleverde dan wel hebben getracht aan te brengen aan het geleverde en/of het geleverde hebben aangewend voor andere doeleinden dan waarvoor het geleverde bestemd is.

Artikel 13: Opschorting en ontbinding
1. Tympro is bevoegd de nakoming van verplichtingen jegens Contractant op te schorten en/of overeenkomst(en) te ontbinden, indien:
a) Contractant de verplichtingen uit enige overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en (daarmee) in verzuim verkeert dan wel Tympro goede grond heeft te vrezen dat Contractant in haar verplichtingen jegens Tympro zal tekortschieten;
b) Contractant c.q. Drager niet binnen twee maanden na totstandkoming van de overeenkomst meewerkt aan aanmeting van het gehoorbeschermingsproduct, waaronder mede wordt verstaan de onmogelijkheid om een afspraak in te plannen voor een aanmeting binnen twee maanden na totstandkoming van de overeenkomst, tenzij de oorzaak volledig ligt bij Tympro.
c) Er sprake is van een geval zoals bedoeld in artikel 4 lid 3 en lid 4 van de onderhavige algemene voorwaarden;
d) Tympro ingevolge artikel 10.8 hiervoor nadere zekerheid verlangt en door Contractant aan dit verlangen niet naar genoegen van Tympro gevolg wordt gegeven;
e) Er sprake is van (een aanvraag) liquidatie van Contractant, aan Contractant surseance van betaling is verleend, Contractant in staat van faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Contractant van toepassing is verklaard of onder curatele stelling van Contractant, Contractant de vrije beschikking over (een deel van) zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, Contractant zijn bedrijf verkoopt;
f) Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst(en) door Tympro onmogelijk is dan wel naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet (langer) van Tympro kan worden gevergd dan wel, voor wat betreft alleen het recht tot ontbinding van de overeenkomst, indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

2. Indien Tympro overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade daardoor op enigerlei wijze ontstaan en behoudt Tympro alle overige rechten uit hoofde van de overeenkomst en de wet, waaronder de schadevergoedingsaanspraken op Contractant.

3.. Indien Tympro overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn de vorderingen van Tympro op Contractant onmiddellijk en ineens opeisbaar.

Artikel 14: Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien Tympro Contractant vóór of bij het aangaan van de overeenkomst dan wel bij de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, tijdelijk zaken aan Contractant ter beschikking heeft gesteld, is Contractant gehouden deze tijdelijk ter beschikking gestelde zaken op eerste verzoek en binnen veertien dagen na verzoek, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig, aan Tympro te retourneren, bij gebreke waarvan Contractant gehouden is alle uit niet (tijdige en/of volledige)-retournering voortvloeiende schade, waaronder de kosten van vervanging, aan Tympro te vergoeden.

Artikel 15: Aansprakelijkheid Tympro
1. Tympro is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen –doch niet beperkt tot- gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

2. Tympro is jegens Contractant niet aansprakelijk voor schade (waaronder schade ten gevolge van letsel) voortvloeiend uit het aanmeten en/of persoonlijk uitleveren van gehoorbeschermingsproducten en/of het periodiek uitvoeren van lektesten bij Drager en/of uit het periodiek onderhoud van gehoorbeschermingsproducten en/of het afnemen van een gehoortest, tenzij de schade uitsluitend is veroorzaakt door ondeskundig handelen van Tympro of door Tympro ingeschakelde derden en deze het risico op schade kende of redelijkerwijze had behoren te kennen.

3. Tympro is niet aansprakelijk voor schade, welke deels dan wel volledig is veroorzaakt door handelen of nalaten van Contractant, Drager of andere derden.

4. Tympro is niet aansprakelijk voor schade, welke is ontstaan doordat een op maat gemaakt gehoorbeschermingsproduct zonder persoonlijke uitlevering aan Contractant/Drager is geleverd.

5. Indien Tympro op grond van de onderhavige voorwaarden, de overeenkomst en/of de wet aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het door haar verzekeraar uit te keren bedrag met inbegrip van het eigen risico dat Tympro in verband met die verzekering draagt.

6. Indien en voor zover de verzekering in enig geval geen dekking biedt voor schade, dan zal de aansprakelijkheid van Tympro beperkt zijn tot twee maal de factuurwaarde van de geleverde zaak, waarop de schade betrekking heeft.

7. De in dit artikel (en overigens in de algemene voorwaarden en overeenkomst) opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Tympro of van met Tympro te vereenzelvigen leidinggevende functionarissen.

8. (Rechts)Personen die direct of indirect op enigerlei wijze door Tympro bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, kunnen zich eveneens rechtsgeldig op het bepaalde in dit artikel beroepen.

Artikel 16: Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Contractant over op het moment waarop deze aan Contractant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Contractant of van een door Contractant aan te wijzen derden worden gebracht, doch uiterlijk een maand nadat de uitnodiging voor persoonlijke uitlevering aan Contractant is verzonden, tenzij Contractant uitdrukkelijk en schriftelijk aan Tympro heeft aangegeven geen persoonlijke uitlevering te willen.

Artikel 17: Overmacht Tympro
1. Indien Tympro haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet deugdelijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak (“overmacht”), worden de verplichtingen opgeschort tot het moment dat Tympro alsnog in staat is deze verplichtingen op de overeengekomen wijze na te komen.

2. Onder overmacht wordt, naast het bepaalde in artikel 6:75 BW, verstaan: werkstakingen, transport- of bedrijfsstoringen (bijvoorbeeld door een ICT- of stroomstoring) bij haar zelf of bij leveranciers en/of hulppersonen van Tympro, extreme weersomstandigheden, verkeersomstandigheden, diefstal, brand, molest, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen, alsmede wanprestatie door leveranciers en/of hulppersonen van Tympro.

3. Tympro heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Tympro zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Tympro niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn door Tympro dan wel door Contractant.

5. Voor zoveel Tympro ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Tympro gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Contractant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18 Virussen en defecten
Indien Contractant aan Tympro informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Contractant dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19: Vrijwaring voor aanspraken van derden
1. Contractant dient Tympro en eventueel door haar ingeschakelde derden te vrijwaren voor:
a) alle schadevergoedingsaanspraken van derden, waaronder van Drager, waarvoor de aansprakelijkheid van Tympro in de verhouding tot Contractant is uitgesloten en/of beperkt en;
b) voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Contractant aan Tympro verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Contractant is gehouden om Tympro zowel in als buiten rechte te ondersteunen, indien Tympro door een derde wordt aangesproken voor een onder lid 1 van dit artikel vallende schadevergoedingsaanspraak. Contractant is in dat geval tevens gehouden onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Contractant in gebreke blijft met het nemen van adequate maatregelen, dan is Tympro, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zelf gerechtigd deze maateregelen te nemen. Alle schade (waaronder kosten) aan de zijde van Tympro en door haar ingeschakelde derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Contractant.

Artikel 20: Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Auteursrechten, merken, modellenrechten en alle andere industriële en intellectuele eigendomsrechten op alle door Tympro geleverde zaken, promotiemateriaal en vervaardigde offertes etc. worden geacht eigendom van Tympro te blijven, ook indien deze zijn vervaardigd op aanwijzing of in opdracht van Contractant.

2. Indien aan Contractant gebruikersdocumentatie is verstrekt, is het Contractant niet toegestaan deze documentatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tympro, openbaar te maken, ter kennis van derden te brengen dan wel te vermenigvuldigen anders dan ten behoeve van eigen gebruik.

3. Het is Contractant niet toegestaan veranderingen aan het geleverde aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

4. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Tympro tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Tympro, ongeacht of deze aan Contractant of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

5. Tympro behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

6. Voor elke in strijd met de voorgaande leden (directe dan wel indirecte via derden) gepleegde inbreuk is Contractant aan Tympro een boete verschuldigd van € 50.000,00 per inbreuk en van € 5.000,00 per dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van Tympro op schadevergoeding, voor zover de verschuldigde boete de schade niet dekt.

Artikel 21: Niet-overname personeel
1. De Contractant zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens in geval van toestemming van Tympro, medewerkers van Tympro of van ondernemingen waarop Tympro ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Voor elke in strijd met de voorgaand lid (directe dan wel indirecte via derden) gepleegde inbreuk is Contractant aan Tympro een boete verschuldigd van € 50.000,00 per inbreuk en van € 5.000,00 per dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van Tympro op schadevergoeding, voor zover de verschuldigde boete de schade niet dekt.

Artikel 22: Bevoegde rechter
1. Geschillen zullen met uitsluiting van iedere andere rechter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, met dien verstande dat Tympro tevens gerechtigd is om Contractant te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 23: Toepasselijk recht
1. Op de door Tympro gesloten overeenkomsten en de door Tympro gedane aanbiedingen is Contractant uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt bij deze niet uitgesloten.

Artikel 24: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Indien een interpretatiegeschil mocht ontstaan ten aanzien van de tekst, is de bij de Kamer van Koophandel te Breda gedeponeerde Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden leidend.


General agreements

VAN:

Tympro Hearing Protection BV
Heusing 1
4817 ZB BREDA

KvK-nummer: 20111001

hierna te noemen: Tympro

Artikel 1: Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

- Tympro: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

- Contractant: de (potentieel) contractspartij van Tympro, zijnde een zakelijk handelende partij;

- Drager: de gebruiker van door Tympro aan Contractant geleverde dan wel door Tympro aan Contractant te leveren gehoorbeschermingsproducten;

- Aanbieding/aanbod: .alle offertes en andere aanbiedingen die Tympro aan Contractant doet;

- Overeenkomst: de overeenkomst(en) tussen Tympro en Contractant, waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn;

- Koop: de verkoop door Tympro van een (gehoorbeschermings)product aan Contractant, gelijk Contractant dit product van Tympro koopt, mede betrekking hebbend op op maat gemaakte gehoorbeschermingsproducten;

- Schriftelijk: overeenkomsten, berichtgevingen en verklaringen op papier of verzonden c.q. ontvangen per email, per sms, per what’s app etc.

- Gehoorbeschermingsproducten: de producten (met eventuele toebehoren en nevenproducten) waaropT Tympro zich (met name) richt, waaronder op maat gemaakte otoplastieken en de niet op maat gemaakte re-usables;

- Toebehoren en nevenproducten: communicatiemiddelen (zoals een met een adapter op een otoplastiek aan te sluiten koptelefoon of een koptelefoon met blue tooth-functionaliteit), reinigingsmiddelen (zoals schoonmaaktabletten en reinigingsdoekjes) etc..

- Diensten: door Tympro aangeboden diensten voor zover deze diensten niet zien op het aanmeten en/of persoonlijk uitleveren van de op maat gemaakte otoplastieken, zoals het verrichten van geluidsmetingen/geluidsonderzoek, het verrichten van gehoortesten en het verrichten van periodieke lektesten en periodiek onderhoud aan op maat gemaakte otoplastieken;

- Persoonlijke uitlevering: Tympro biedt bij wijze van service aan om een op maat gemaakte otoplastiek persoonlijk bij de Drager af te leveren, zodat Tympro dan wel de door haar in te schakelen derde een zogenaamde lektest kan uitvoeren en - indien nodig - naar comfort de demping van het gehoorbeschermingsproduct kan bijstellen en aan de Drager een persoonlijke gebruikersinstructie kan geven.

Artikel 2: Algemeen
1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Tympro en Contractant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Tympro, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Contractant wordt door Tympro uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Tympro uitdrukkelijk en schriftelijk kenbaar heeft gemaakt de algemene voorwaarden van Contractant te aanvaarden. Indien naast deze algemene voorwaarden ook eventuele algemene voorwaarden van Contractant van toepassing zijn verklaard, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de onderhavige algemene voorwaarden.

4. Afwijkingen van de algemene voorwaarden van Contractant zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Tympro en Contractant zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen van Tympro zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn aan de aanbieding is verbonden, kunnen door Contractant aan de aanbieding geen rechten worden ontleend, tenzij Tympro niet onverwijld na aanvaarding door Contractant de aanbieding heeft herroepen.

2. Van aanvaarding is in ieder geval sprake, indien en zodra:
a) de door Contractant ondertekende aanbieding door Tympro retour is ontvangen, of;
b) bij gebreke van een ondertekende aanbieding, de aanbieding schriftelijk of mondeling door Contractant is aanvaard.

3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding van Tympro opgenomen aanbod, geldt dit als een verwerping van het aanbod van Tympro en als een nieuw aanbod van Contractant aan Tympro . De overeenkomst komt in dat geval niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Tympro uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangeeft.

4. Levertijden in aanbiedingen van Tympro zijn indicatief en derhalve niet fataal, zodat overschrijding van deze levertijden geen verzuim aan de zijde van Tympro doen intreden en daarmee geen tekortkoming van Tympro opleveren en daarmede geen recht van Contractant op ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding ontstaat, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. De prijzen in aanbiedingen zijn in Euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders uit de aanbieding blijkt.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
1. Tympro zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Tympro het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. Contractant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Tympro aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Contractant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het (verder) uitvoeren van de overeenkomst, zo spoedig mogelijk aan Tympro worden verstrekt. Hetzelfde geldt voor de inkooporder, indien Contractant de betaling van facturen afhankelijk stelt van een inkooporder c.q. een inkoopordernummer.

4. Indien Contractant, na daartoe schriftelijk door Tympro in gebreke te zijn gesteld met een termijnstelling van minimaal twee weken, de voor de (verdere) uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en/of de inkooporder nog steeds niet aan Tympro heeft verstrekt, heeft Tympro het recht om:
a) de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, of;
b) om de overeenkomst te ontbinden. Een en ander onder behoud van de wettelijke schadevergoedingsaanspraken van Tympro

5. Indien Tympro op grond van het bepaalde in lid 4 hiervoor haar verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst betreffende de levering van een op maat gemaakt gehoorbeschermingsproduct opschort op een moment dat de aanmeting reeds heeft plaatsgevonden, is Tympro gerechtigd 50% van het orderbedrag aan Contractant in rekening te brengen, welk bedrag met de eindfactuur verrekend zal worden, behoudens de handlingskosten tot een bedrag van 5% van het totale orderbedrag met een minimum van € 50,00. Deze handlingskosten zal Contractant in dat geval aanvullend verschuldigd zijn aan Tympro.

6. Tympro is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Tympro is uit gegaan van door Contractant – of door Drager namens Contractant - verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij Tympro deze onjuistheid of onvolledigheid kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

7. De uitvoering van de overeenkomst neemt, behoudens het bepaalde in artikel 5 lid 6 van de onderhavige algemene voorwaarden, een aanvang:
a) ten aanzien van verkoop van op maat gemaakte gehoorbeschermingsproducten: op het moment van aanmeten bij Drager c.q. het maken van de afdruk bij de Drager;
b) ten aanzien van verkoop van alle overige producten: op het moment van aanvang van de productie en in geval van een reeds gereed product, op het moment van (interne of externe) bestelling door Tympro;
c) ten aanzien van Diensten: op het moment waarop een aanvang wordt gemaakt met het daadwerkelijk uitvoeren van de Dienst.

8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Tympro de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Contractant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

9. Indien door Tympro of door Tympro ingeschakelde derden ter voldoening aan een overeenkomst werkzaamheden c.q. Diensten op de locatie van Contractant of op een door Contractant aangewezen locatie moeten worden uitgevoerd, draagt Contractant kosteloos zorg voor de door Tympro of de door Tympro ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid verlangde faciliteiten.

10. Indien bij Tympro of door Tympro in te schakelen derden twijfel bestaat over de staat van de gehoorgang van Drager of andere omstandigheden aanwezig zijn op grond waarvan Tympro c.q. de door Tympro in te schakelen derde het aanmeten en/of het uitvoeren van de lektest en/of uitvoeren van een gehoortest of anderszins niet verstandig acht, zal er niet worden aangemeten c.q. zal geen lektest worden uitgevoerd c.q. zal geen gehoortest of anderszins worden uitgevoerd. In dat geval is Tympro gerechtigd tot een koopprijs gelijk aan alle reeds gemaakte (interne en externe) kosten verbonden aan de inkoop, productie, opslag, vervoers- en verzendkosten etc. van het product c.q. de materialen, vermeerderd met vergoeding van de reeds door of namens Tympro verrichte werkzaamheden op basis van het geldend dan wel gebruikelijk door Tympro gehanteerde uurtarief.

Artikel 5: Levering
1. Levering van op maat gemaakte gehoorbeschermingsproducten geschiedt op het moment van persoonlijke uitlevering aan Drager, tenzij Drager afstand doet van deze service. In het laatste geval geschiedt de levering van het product op het moment van verzending/uitlevering van het gehoorbeschermingsproduct naar het door Contractant of Drager opgegeven adres, gelijk heeft te gelden voor alle overige producten, inclusief voor een op maat gemaakt gehoorbeschermingsproduct waarvan Contractant en/of Drager afstand heeft gedaan van de service van persoonlijke uitlevering, en voor zover producten niet bij de persoonlijke uitlevering zijn achtergelaten. Terzake niet op maat gemaakte producten en niet persoonlijk uitgeleverde gehoorbeschermingsproducten geschiedt de levering af vestiging Tympro te Breda.

2. Een overeenkomst is slechts opzegbaar, indien en voor zover deze overeenkomst betrekking heeft op de levering van een op maat gemaakt gehoorbeschermingsproduct. Vanaf het moment dat een op maat gemaakt gehoorbeschermingsproduct bij Drager is aangemeten, is opzegging van de overeenkomst uitsluitend mogelijk onder de voorwaarde van voldoening van de overeengekomen koopprijs, verminderd met de besparingen die voor Tympro uit de opzegging voortvloeien, niet zijnde besparingen op de persoonlijke uitlevering. Indien de opdracht tot productie en/of verzending/vervoer van het gehoorbeschermingsproduct door Tympro al is verstrekt, kunnen de aan productie en/of verzending/vervoer verbonden kosten niet worden aangemerkt als “besparing”, zodat deze kosten geen vermindering van de koopprijs met zich brengen.

3. Na opzegging is Contractant gerechtigd tot levering van het gehoorbeschermingsproduct (zonder recht op persoonlijke uitlevering en zonder recht op periodieke lektest en onderhoud), indien en voor zover dat product op het moment van opzegging voltooid was, mits Contractant dit verzoek binnen één week na opzegging schriftelijk aan Tympro heeft gedaan. Indien Contractant binnen deze termijn van één week van dit recht geen gebruik maakt, is Tympro niet gehouden het - al dan niet volledig voltooid - product aan Contractant af te geven en is Tympro bevoegd dit product te (laten) vernietigen of hergebruiken.

4. Indien Tympro in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gegevens, waaronder mede te verstaan een inkooporder zoals bedoeld in artikel 4 lid 3 van onderhavige algemene voorwaarden, behoeft van Contractant, vangt de levertermijn, ondanks het elders in de algemene voorwaarden bepaalde, niet eerder aan dan na ter beschikkingstelling van deze gegevens aan Tympro. Een overeengekomen leveringsdatum zal derhalve worden verlengd met de duur waarover Contractant in gebreke is om benodigde gegevens aan Tympro te verstrekken.

5. Indien Tympro een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Contractant Tympro schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij een termijn van minimaal vijftien werkdagen voor nakoming dient te worden gegund.

6. Tympro is gerechtigd de zaken en Diensten in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Tympro is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Tympro de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Contractant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6: Monsters en modellen
1. Is aan Contractant een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 7: Onderzoek, reclames
1. Contractant dient binnen zo kort mogelijke termijn na (af)levering, doch uiterlijk binnen tien werkdagen, grondig te (laten) onderzoeken of het geleverde aan de overeenkomst voldoet en geen gebreken vertoont en dient Contractant binnen zo kort mogelijke termijn na dit onderzoek, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen, de klachten – onder nauwkeurige opgave van de aard en de nadere details van de klachten - schriftelijk aan Tympro te melden.

2. Indien een gebrek later ontstaat dan wel in geval van bij levering onzichtbare gebreken, dient Contractant de gebreken binnen zo kort mogelijke termijn na het ontdekken er van, doch uiterlijk binnen de in artikel 12 van onderhavige algemene voorwaarden bedoelde garantietermijn – onder nauwkeurige opgave van de aard en de nadere details van de gebreken - schriftelijk aan Tympro te melden.

3. Indien ingevolge dit artikel tijdig en terecht wordt gereclameerd, heeft Tympro het recht om hetzij het geleverde te herstellen, hetzij het geleverde te vervangen. In geval van vervanging verbindt Contractant zich nu voor alsdan de te vervangen zaak aan Tympro te retourneren en de eigendom ervan aan Tympro te verschaffen.

4. Het door Contractant niet voldoen aan het bepaalde in dit artikel leidt tot verval van rechten.

Artikel 8: Prijs, kosten en facturen
1. Alle prijzen zijn, tenzij uit de aanbieding uitdrukkelijk anders blijkt of tenzij partijen nadien uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, in Euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

2. Ten aanzien van op maat gemaakte gehoorbeschermingsproducten zijn alle prijzen, tenzij uit de aanbieding uitdrukkelijk anders blijkt of tenzij partijen nadien uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, inclusief aanmeting voorafgaande aan productie van het product, inclusief persoonlijke uitlevering en inclusief verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten. Indien een Contractant en/of Drager geen gebruik wenst te maken van de persoonlijke uitlevering, dan doet dit geen recht op prijsvermindering ontstaan.

3. Indien echter een Contractant een afspraak voor aanmeting dan wel een afspraak voor persoonlijke uitlevering van op maat gemaakte gehoorbeschermingsproduct(en) dan wel een afspraak voor Dienst minder dan drie werkdagen vóór de ingeplande afspraak afzegt dan wel het aantal Dragers/personen waarvoor de afspraak geldt minder dan drie werkdagen vóór de ingeplande afspraak vermindert, dan is Tympro gerechtigd de voor de betreffende Drager(s)/personen dan wel voor de Dienst ingeplande tijd tegen het tussen partijen overeengekomen uurtarief van Tympro dan wel tegen het gebruikelijk door Tympro in rekening gebracht uurtarief, aan Contractant in rekening te brengen.

4. Ten aanzien van niet op maat gemaakte gehoorbeschermingsproducten en alle overige producten, zijn alle prijzen, tenzij uit de aanbieding uitdrukkelijk anders blijkt of tenzij partijen nadien uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, exclusief verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten.

5. Tympro is gerechtigd kosten die niet in de prijs inbegrepen zitten of gelijktijdig met de koopprijs of separaat aan Contractant in rekening te brengen.

6.Een samengestelde prijsopgave verplicht Tympro niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken en Diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7. De in een aanbieding en/of in de overeenkomst vermelde prijzen gelden niet voor nabestellingen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8. Indien tussen het moment van aanbieding en het moment van aanvang van uitvoering van de overeenkomst meer dan twee maanden gelegen is, is Tympro gerechtigd de prijs aan te passen. Indien Contractant niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Contractant gerechtigd binnen één week na de kennisgeving, doch uiterlijk vóór aanvang van uitvoering van de overeenkomst, de overeenkomst schriftelijk te beëindigen, zonder dat dit enige schadeplicht van enige partij met zich brengt.

9. Tympro mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en het moment van uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten verpakkingsmateriaal etc.. en in geval van jaarlijkse inflatiecorrectie.

10. Tympro is gerechtigd het door Contractant verschuldigde te factureren vanaf het moment dat:
a) een op maat gemaakt gehoorbeschermingsproduct uit productie komt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 5 van de onderhavige algemene voorwaarden;
b) ten aanzien van de vergoeding bedoeld in artikel 8 lid 3 van de onderhavige algemene voorwaarden, de betreffende afspraak wordt afgezegd c.q. het aantal Dragers/personen voor de afspraak wordt verminderd;
c) een niet op maat gemaakt gehoorbeschermingsproduct, waaronder eveneens communicatiemiddelen en reinigingsmiddelen, aan Contractant geleverd wordt;
d) een Dienst geleverd is;

Artikel 9: Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te leveren producten, de te verrichten werkzaamheden en of te leveren Diensten te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Tympro zal Contractant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Tympro Contractantr hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Tympro daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft. Indien Contractant niet met de verhoging van het vaste tarief kan instemmen, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst op te zeggen, met dien verstande dat Contractant gehouden is tot vergoeding van de op dat moment door Tympro gemaakte kosten.

Artikel 10: Betaling
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Tympro op de factuur aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

2. Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen veertien dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend bij Tympro, zulks onder nauwkeurige opgave van de onjuistheid in de factuur. Na die termijn vervalt voor Contractant het recht op reclame.

3. Contractant is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van een betaling.

4. Indien Contractant een factuur niet tijdig betaalt, is Contractant van rechtswege in verzuim en is Contractant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.

5. Indien Contractant na een eerste aanmaning nog steeds in verzuim blijft, is Contractant tevens buitengerechtelijke kosten ten bedrage van 15% over de hoofdsom, zulks met een minimum van € 1000,00, aan Tympro verschuldigd.

6. In geval van liquidatie van Contractant en in gevallen van (aanvragen van) surseance van betaling, faillissement, toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen en onder curatele stelling van Contractant of indien Contractant op andere wijze geheel of gedeeltelijk de vrije beschikking verliest over zijn vermogen of inkomsten of in geval Contractant zijn bedrijf verkoopt, dan zullen de vorderingen van Tympro op Contractant onmiddellijk en ineens opeisbaar worden. Door Contractant gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens van de verschenen rente en tenslotte van de hoofdsom en de lopende rente, ongeacht de specificatie die Contractant aan de betaling geeft. Tympro is te allen tijde gerechtigd om betaling van een voorschot op de door Contractant te betalen (koop)som te eisen en/of om van Contractant op andere wijze zekerheid voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen te vorderen.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Tympro geleverde producten, blijven haar eigendom, totdat Contractant aan alle verplichtingen jegens Tympro, uit welke hoofde ook, aldus zowel terzake de betrokken levering als ter zake eerdere of latere leveringen en verrichte diensten, heeft voldaan.

2. Contractant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken door te verkopen, tenzij de doorverkoop plaats vindt met toestemming van Tympro.

3. Contractant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren

4. Contractant dient iedere derde, die op zaken ten aanzien waarvan een eigendomsvoorbehoud geldt, beslag (waaronder een bodembeslag van de fiscus) wil leggen c.q. heeft gelegd dan wel de bewindvoerder of de curator in geval van surseance van betaling/schuldsanering respectievelijk faillissement, terstond en middels het snelste communicatiemiddel (op het moment van beslaglegging aan de deurwaarder in persoon en meteen daarna per telefoon en ter bevestiging per email [en als per email niet kan op andere snelle schriftelijke wijze] aan de opdrachtgever van de deurwaarder) mede te delen, dat de betreffende zaken aan Tympro in eigendom toebehoren, zulks onder gelijktijdige mededeling per email (in cc) aan Tympro en, in geval mededeling per email niet mogelijk is, onder zo spoedig mogelijke toezending van een kopie van deze schriftelijke mededeling aan Tympro.

5. Contractant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Tympro ter inzage te geven.

6. Gedurende de periode dat de zaken zich onder Contractant en/of Drager dan wel enige andere derde bevinden, maar nog geen betaling heeft plaatsgevonden van het door Contractant aan Tympro verschuldigde, zal Contractant er voor zorg dragen dat als een goed huisvader voor de zaken wordt gezorgd, in ieder geval dusdanig dat schade aan c.q. het verloren gaan van de zaken voorkomen wordt.

7. Contractant is gehouden Tympro op eerste verzoek en binnen twaalf uur te informeren omtrent de plaats waar de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken zich bevinden, zulks op straffe van een boete van €500,00 per dag dat Contractant niet tijdig aan dit verzoek heeft voldaan.

8. Indien Contractant zijn verplichtingen jegens Tympro niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij deze niet zal nakomen en in alle gevallen bedoeld in artikel 10 lid 6 is Tympro gerechtigd om de feitelijke teruggave te vorderen van de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

9. Voor het geval dat Tympro zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Contractant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Tympro of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Tympro zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 12: Garantie
1. Tympro garandeert dat de te leveren producten de eigenschappen bezit die Contractant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zulks zonder gebreken, welke garantie komt te vervallen na het verstrijken van de navolgende (garantie)termijnen:
a) ten aanzien van op maat gemaakte otoplastieken één jaar vanaf datum levering, met dien verstande dat bij enig gebrek in het tweede jaar na levering 75% van de aanschafwaarde zal worden vergoed aan Contractant. Na twee jaar wordt op de op maat gemaakte otoplastieken geen garantie meer verleend, zij het dat de otoplastieken in die jaren verzekerbaar zijn via Tympro, in welk geval in het derde jaar 50% van de aanschafwaarde wordt vergoed en in het vierde jaar 25% van de aanschafwaarde wordt vergoed;
b) re-usables: één jaar vanaf datum levering;
c) ten aanzien van overige producten: na het verstrijken van de door de producent verstrekte garantietermijn.

2. Indien Contractant en/of Drager geen persoonlijke uitlevering van een op maat gemaakt gehoorbeschermingsproduct wenst, dan komt de garantiebepaling met betrekking tot de kwaliteit van de pasvorm en demping volledig te vervallen. In dat geval immers heeft Contractant niets te verwachten van de pasvorm en het dempingsniveau van het gehoorbeschermingsproduct.

3. De in dit artikel bedoelde garantie geldt eveneens, indien de te leveren zaken bestemd zijn voor een in het buitenland woonachtige en/of gevestigde Contractant en/of Drager, mits Contractant zulks ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk kenbaar heeft gemaakt aan Tympro.

4. Indien Contractant binnen voormelde garantietermijnen op de in artikel 7 bedoelde wijze heeft gereclameerd bij Tympro, heeft Tympro het recht om hetzij het geleverde te herstellen, hetzij het geleverde te vervangen, hetzij (het verschuldigde aandeel in) de aanschafwaarde van het product te restitueren, zulks zonder voor het overige schadeplichtig te zijn. In geval van vervanging van het product of restitutie van de aanschafwaarde verbindt Contractant zich nu reeds voor alsdan de te vervangen zaak aan Tympro te retourneren en de eigendom ervan aan Tympro te verschaffen.

5. Indien Tympro niet binnen een maand na de in lid 4 van dit artikel bedoelde reclamatie tot herstel en/of vervanging is overgegaan, dan heeft Contractant het recht om Tympro in gebreke te stellen met in achtneming van een termijn van minimaal veertien dagen.

6. De in dit artikel bedoelde garantie geldt niet, indien het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het geleverde en/of indien zonder schriftelijke toestemming van Tympro, Contractant of derden wijzigingen hebben aangebracht aan het geleverde dan wel hebben getracht aan te brengen aan het geleverde en/of het geleverde hebben aangewend voor andere doeleinden dan waarvoor het geleverde bestemd is.

Artikel 13: Opschorting en ontbinding
1. Tympro is bevoegd de nakoming van verplichtingen jegens Contractant op te schorten en/of overeenkomst(en) te ontbinden, indien:
a) Contractant de verplichtingen uit enige overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en (daarmee) in verzuim verkeert dan wel Tympro goede grond heeft te vrezen dat Contractant in haar verplichtingen jegens Tympro zal tekortschieten;
b) Contractant c.q. Drager niet binnen twee maanden na totstandkoming van de overeenkomst meewerkt aan aanmeting van het gehoorbeschermingsproduct, waaronder mede wordt verstaan de onmogelijkheid om een afspraak in te plannen voor een aanmeting binnen twee maanden na totstandkoming van de overeenkomst, tenzij de oorzaak volledig ligt bij Tympro.
c) Er sprake is van een geval zoals bedoeld in artikel 4 lid 3 en lid 4 van de onderhavige algemene voorwaarden;
d) Tympro ingevolge artikel 10.8 hiervoor nadere zekerheid verlangt en door Contractant aan dit verlangen niet naar genoegen van Tympro gevolg wordt gegeven;
e) Er sprake is van (een aanvraag) liquidatie van Contractant, aan Contractant surseance van betaling is verleend, Contractant in staat van faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Contractant van toepassing is verklaard of onder curatele stelling van Contractant, Contractant de vrije beschikking over (een deel van) zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, Contractant zijn bedrijf verkoopt;
f) Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst(en) door Tympro onmogelijk is dan wel naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet (langer) van Tympro kan worden gevergd dan wel, voor wat betreft alleen het recht tot ontbinding van de overeenkomst, indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

2. Indien Tympro overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade daardoor op enigerlei wijze ontstaan en behoudt Tympro alle overige rechten uit hoofde van de overeenkomst en de wet, waaronder de schadevergoedingsaanspraken op Contractant.

3.. Indien Tympro overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn de vorderingen van Tympro op Contractant onmiddellijk en ineens opeisbaar.

Artikel 14: Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien Tympro Contractant vóór of bij het aangaan van de overeenkomst dan wel bij de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, tijdelijk zaken aan Contractant ter beschikking heeft gesteld, is Contractant gehouden deze tijdelijk ter beschikking gestelde zaken op eerste verzoek en binnen veertien dagen na verzoek, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig, aan Tympro te retourneren, bij gebreke waarvan Contractant gehouden is alle uit niet (tijdige en/of volledige)-retournering voortvloeiende schade, waaronder de kosten van vervanging, aan Tympro te vergoeden.

Artikel 15: Aansprakelijkheid Tympro
1. Tympro is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen –doch niet beperkt tot- gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

2. Tympro is jegens Contractant niet aansprakelijk voor schade (waaronder schade ten gevolge van letsel) voortvloeiend uit het aanmeten en/of persoonlijk uitleveren van gehoorbeschermingsproducten en/of het periodiek uitvoeren van lektesten bij Drager en/of uit het periodiek onderhoud van gehoorbeschermingsproducten en/of het afnemen van een gehoortest, tenzij de schade uitsluitend is veroorzaakt door ondeskundig handelen van Tympro of door Tympro ingeschakelde derden en deze het risico op schade kende of redelijkerwijze had behoren te kennen.

3. Tympro is niet aansprakelijk voor schade, welke deels dan wel volledig is veroorzaakt door handelen of nalaten van Contractant, Drager of andere derden.

4. Tympro is niet aansprakelijk voor schade, welke is ontstaan doordat een op maat gemaakt gehoorbeschermingsproduct zonder persoonlijke uitlevering aan Contractant/Drager is geleverd.

5. Indien Tympro op grond van de onderhavige voorwaarden, de overeenkomst en/of de wet aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het door haar verzekeraar uit te keren bedrag met inbegrip van het eigen risico dat Tympro in verband met die verzekering draagt.

6. Indien en voor zover de verzekering in enig geval geen dekking biedt voor schade, dan zal de aansprakelijkheid van Tympro beperkt zijn tot twee maal de factuurwaarde van de geleverde zaak, waarop de schade betrekking heeft.

7. De in dit artikel (en overigens in de algemene voorwaarden en overeenkomst) opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Tympro of van met Tympro te vereenzelvigen leidinggevende functionarissen.

8. (Rechts)Personen die direct of indirect op enigerlei wijze door Tympro bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, kunnen zich eveneens rechtsgeldig op het bepaalde in dit artikel beroepen.

Artikel 16: Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Contractant over op het moment waarop deze aan Contractant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Contractant of van een door Contractant aan te wijzen derden worden gebracht, doch uiterlijk een maand nadat de uitnodiging voor persoonlijke uitlevering aan Contractant is verzonden, tenzij Contractant uitdrukkelijk en schriftelijk aan Tympro heeft aangegeven geen persoonlijke uitlevering te willen.

Artikel 17: Overmacht Tympro
1. Indien Tympro haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet deugdelijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak (“overmacht”), worden de verplichtingen opgeschort tot het moment dat Tympro alsnog in staat is deze verplichtingen op de overeengekomen wijze na te komen.

2. Onder overmacht wordt, naast het bepaalde in artikel 6:75 BW, verstaan: werkstakingen, transport- of bedrijfsstoringen (bijvoorbeeld door een ICT- of stroomstoring) bij haar zelf of bij leveranciers en/of hulppersonen van Tympro, extreme weersomstandigheden, verkeersomstandigheden, diefstal, brand, molest, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen, alsmede wanprestatie door leveranciers en/of hulppersonen van Tympro.

3. Tympro heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Tympro zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Tympro niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn door Tympro dan wel door Contractant.

5. Voor zoveel Tympro ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Tympro gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Contractant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18 Virussen en defecten
Indien Contractant aan Tympro informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Contractant dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19: Vrijwaring voor aanspraken van derden
1. Contractant dient Tympro en eventueel door haar ingeschakelde derden te vrijwaren voor:
a) alle schadevergoedingsaanspraken van derden, waaronder van Drager, waarvoor de aansprakelijkheid van Tympro in de verhouding tot Contractant is uitgesloten en/of beperkt en;
b) voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Contractant aan Tympro verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Contractant is gehouden om Tympro zowel in als buiten rechte te ondersteunen, indien Tympro door een derde wordt aangesproken voor een onder lid 1 van dit artikel vallende schadevergoedingsaanspraak. Contractant is in dat geval tevens gehouden onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Contractant in gebreke blijft met het nemen van adequate maatregelen, dan is Tympro, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zelf gerechtigd deze maateregelen te nemen. Alle schade (waaronder kosten) aan de zijde van Tympro en door haar ingeschakelde derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Contractant.

Artikel 20: Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Auteursrechten, merken, modellenrechten en alle andere industriële en intellectuele eigendomsrechten op alle door Tympro geleverde zaken, promotiemateriaal en vervaardigde offertes etc. worden geacht eigendom van Tympro te blijven, ook indien deze zijn vervaardigd op aanwijzing of in opdracht van Contractant.

2. Indien aan Contractant gebruikersdocumentatie is verstrekt, is het Contractant niet toegestaan deze documentatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tympro, openbaar te maken, ter kennis van derden te brengen dan wel te vermenigvuldigen anders dan ten behoeve van eigen gebruik.

3. Het is Contractant niet toegestaan veranderingen aan het geleverde aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

4. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Tympro tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Tympro, ongeacht of deze aan Contractant of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

5. Tympro behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

6. Voor elke in strijd met de voorgaande leden (directe dan wel indirecte via derden) gepleegde inbreuk is Contractant aan Tympro een boete verschuldigd van € 50.000,00 per inbreuk en van € 5.000,00 per dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van Tympro op schadevergoeding, voor zover de verschuldigde boete de schade niet dekt.

Artikel 21: Niet-overname personeel
1. De Contractant zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens in geval van toestemming van Tympro, medewerkers van Tympro of van ondernemingen waarop Tympro ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Voor elke in strijd met de voorgaand lid (directe dan wel indirecte via derden) gepleegde inbreuk is Contractant aan Tympro een boete verschuldigd van € 50.000,00 per inbreuk en van € 5.000,00 per dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van Tympro op schadevergoeding, voor zover de verschuldigde boete de schade niet dekt.

Artikel 22: Bevoegde rechter
1. Geschillen zullen met uitsluiting van iedere andere rechter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, met dien verstande dat Tympro tevens gerechtigd is om Contractant te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 23: Toepasselijk recht
1. Op de door Tympro gesloten overeenkomsten en de door Tympro gedane aanbiedingen is Contractant uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt bij deze niet uitgesloten.

Artikel 24: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Indien een interpretatiegeschil mocht ontstaan ten aanzien van de tekst, is de bij de Kamer van Koophandel te Breda gedeponeerde Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden leidend.


Gebruikers staan centraal Neem contact op
Gebruikers staan centraal Neem contact op