Privacy Statement

Privacy Statement

Privacy Statement Tympro Hearing Protection

Tympro Hearing Protection BV is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten, van gebruikers van haar producten en diensten, van de bezoekers van haar websites en van haar zakelijke relaties van essentieel belang is voor haar activiteiten.

Tympro Hearing Protection houdt zich dan ook aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt; als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens waarvan zij zelf het doel en de middelen bepaalt en als verwerker voor de verwerking van persoonsgegevens die zij voor haar opdrachtgevers uitvoert.

Wie zijn wij?

Tympro Hearing Protection B.V., gevestigd te Breda (4817 ZB), Heusing 1 handelend onder de naam Tympro Hearing Protection, Tympro, dOb Hearing Protection, dOb en de aan haar gelieerde entiteiten waaronder Tympro Hearing Protection Belgium BVBA

(hierna te noemen Tympro).

Dit Privacybeleid is van toepassing op onze gevensverwerkingen inclusief de gegevensverwerkingen die plaatsvinden via onze websites:

www.tympro.com

www.dob-hearing.com

•www.shop.dob-hearing.com

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • bij het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze producten en diensten leggen wij uw naam, voornaam, geboortedatum en emailadres vast;
  • ten behoeve van de registratie en het onderhoud van op maat gemaakte producten leggen wij uw naam, voornaam, geboortedatum, emailadres en productgegevens vast;
  • bij het uitvoeren van audiometrisch onderzoek leggen wij naast uw naam, voornaam, geboortedatum en emailadres ook de gegevens vast uit de persoonlijke vragenlijst en de resultaten van het onderzoek.
  • om contact met u op te nemen indien u hierom heeft verzocht leggen wij uw naam, uw e-mailadres en telefoonnummer vast;
  • ten behoeve van het beheren van cliëntenrelaties en het communiceren over onze diensten of producten, o.a. door middel van het versturen van een nieuwsbrief leggen wij uw naam en e-mailadres vast;
  • bij het verlenen van toegang tot en voor het gebruik van de functionaliteiten op de website van Tympro leggen wij uw IP-adres vast.

Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

  • De door u gegeven toestemming
  • Het op uw verzoek nemen van voorbereidende maatregelen ten behoeve van en/of deuitvoering van de met u gesloten overeenkomst
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
  • De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Tympro.

U kunt zich tegen deze verwerking verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dit recht vindt u verderop in dit statement.

Hoe lang we gegevens bewaren

Tympro zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is voor het doel van de verwerking dan wel op grond van de wet is vereist.

Vertrouwelijkheid

Tympro deelt uw persoonsgegevens niet met derden tenzij u hiervoor expliciete toestemming heeft verleend, dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting en/of als zij hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens Tympro van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen welk verzoek binnen een redelijke termijn (30 dgn) zal worden behandeld.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of wissing van uw gegevens.

Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die van u worden verwerkt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

Tenslotte kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar kam@tympro.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u uw IP-adres en een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. We raden u sterk aan om daarbij het BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat.

Beveiliging

Tympro zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen en om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Tympro via kam@tympro.com.

Wijziging Privacy Statement

Wij kunnen ons privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Onze contactgegevens

Vragen over dit privacy statement of over onze diensten kunnen worden gericht aan:

kam@tympro.com

Gebruikers staan centraal Neem contact op
Gebruikers staan centraal Neem contact op