Test het gehoor van uw medewerkers

Test het gehoor van uw medewerkers

Signaleer gehoorschade

Lawaai kan het auditief systeem overbelasten en beschadigen. Hierbij sterven de haarcellen in het slakkenhuis af. Deze haarcellen zorgen voor de elektrische overdracht van geluid richting de hersenen. Goedwerkende haarcellen zijn cruciaal om frequenties te onderscheiden, wat essentieel is voor het spraakverstaan. Lawaaislechthorendheid wordt dus gekenmerkt door een stillere en vervormde geluidswaarneming en een achteruitgang in het spraakverstaan en onrechtstreeks het psychosociaal welzijn.

Als uit de geluidsanalyse blijkt dat er een gezondheidsrisico voor het gehoor bestaat, dienen werknemers in de gelegenheid te worden gesteld audiometrie te ondergaan. Dit is gericht op een vroegtijdige diagnose van een achteruitgang van het gehoor ten gevolge van lawaai en op behoud van het gehoor.

Bij audiometrie wordt de deelnemer op meerdere frequenties verschillende intensiteiten van een zuivere toon aangeboden, waarbij hij aangeeft deze al dan niet te horen. Op die manier wordt voor elk van deze frequenties de gehoordrempel bepaald. Dit is de intensiteit waarop geluid net nog wordt waargenomen. Het resultaat is een audiogram dat de curves van de gehoordrempels van beide oren uitzet over de frequenties. Het type curve en de gemiddelde gehoordrempels geven de status van het gehoor aan. Lawaaischade wordt typisch gekenmerkt door een verlies in de hoge tonen en voornamelijk rond 4000 Hz.

Audiometrie

De deelnemer komt op persoonlijk consult bij de Tympro-audioloog ter plaatse bij de klant en neemt een ingevuld formulier mee over zijn of haar achtergrond met betrekking tot lawaaiblootstelling. Dit formulier wordt samen besproken.

De audioloog voert otoscopie en audiometrie uit bij de deelnemer. Het audiogram wordt geanalyseerd en gecategoriseerd op basis van het te verwachten gehoor volgens de leeftijd en wordt besproken met de deelnemer. Bij een ernstig of een progressief gehoorverlies is er een doorverwijzing naar een arts. De deelnemer krijgt een bondige toolbox ter bewustmaking van de lawaaigevaren.

De klant ontvangt later een uitgebreid audiometrierapport waarbij zorgvuldig wordt omgegaan met de privacy van de deelnemers.

Veelgestelde vragen over gehoormetingen

Daarvoor is er allereerst een wettelijke basis. Werknemers die blootgesteld worden aan een dagdosis vanaf 80 decibel worden in gelegenheid gesteld om periodiek een arbeidsgezondheidskundig onderzoek in de vorm van audiometrie te ondergaan. Hierbij wordt een persoonlijk medisch dossier bijgehouden. Audiometrie wordt voornamelijk uitgevoerd om vroegtijdig trends in eventuele gehoorsdaling bij de werknemers van de klant vast te stellen. Bij vaststelling van (beginnende) gehoorschade kan op tijd ingegrepen worden en kunnen maatregelen genomen worden om verdere achteruitgang van het gehoor te voorkomen.

Tympro volgt de gegevensbeschermingsregels altijd maximaal op. Bovendien selecteren de deelnemers van het onderzoek ieder voor zich het gewenste niveau van anonimiteit.

Bel me terug
Bel me terug
Gebruikers staan centraal Neem contact op
Gebruikers staan centraal Neem contact op