Breng het geluidslandschap in kaart

Vraag een offerte aan voor geluidsmetingen

Breng het geluidslandschap in kaart

Vraag een offerte aan voor geluidsmetingen

In kaart brengen van het geluidslandschap

De schadelijke impact van lawaai op het gehoor wordt bepaald door een wisselwerking tussen de intensiteit en de duur van de blootstelling. Een kort maar krachtig geluid kan dezelfde hoeveelheid geluidsenergie (en dus schade) veroorzaken als een langer maar stiller geluid. Aangezien een werkshift meestal 8 uren duurt, dient dus gekeken te worden naar de gemiddelde hoeveelheid lawaaiblootstelling gedurende die tijdspanne. Dit gemiddelde wordt de dagdosis genoemd en dient als basis voor de wettelijke actie- en grenswaarden van lawaai op de arbeidsplaats en de hieruit voortvloeiende maatregelen. Algemeen geldt dat een blootstelling van 80 decibel gedurende 8 uren (LEX,8h) schadelijk wordt voor het gehoor. Als gevolg geldt dit niveau als de eerste actiewaarde. Naast continu geluid hebben impulsgeluiden ook een schadelijk effect. Deze piekgeluiden worden bijgevolg ook gehanteerd als wettelijke drempelwaarden.

Lees meer over de regelgeving rond lawaai op het werk
Dosimetrie

De Tympro-specialist bezoekt de bedrijfshallen en maakt aanbevelingen met betrekking tot mogelijke meetlocaties. Op basis hiervan stelt de specialist een voorstel op.

De specialist begeleidt de meting ter plaatse. Geluidsbadges worden op schouderhoogte vastgespeld op de deelnemers. Deze badges registreren de geluidsdruk gedurende de volledige werkshift. Ondertussen voert de specialist manueel geluidsmetingen uit t.h.v. de geluidsbronnen en neemt notities.

Op basis van alle gegevens stelt de specialist een geluidsrapport op. Hierin worden de lawaainiveaus uitgeschreven en getoetst aan de wettelijke normen. De maatregelen en dempingsadviezen worden besproken. De specialist bespreekt tenslotte het rapport met de klant.

Vraag een offerte aan
Veelgestelde vragen over geluidsmetingen

Binnen de context van het arbeidsomstandighedenbeleid dient de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast te leggen welke risico’s de arbeid met zich meebrengt. Deze risico-inventarisatie en –evaluatie bevat een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen aangegeven in een plan van aanpak. Lawaai houdt zowel auditieve als niet-auditieve risico’s in voor de gezondheid en het welzijn van blootgestelde mensen. Het lawaailandschap dient dus in kaart gebracht te worden en bijgehouden te worden.

U neemt contact op met ons bedrijf via telefoon, mail of via de website. Wij voorzien u van informatie over de werkwijze. We spreken een moment af waarop onze specialist vrijblijvend ter plaatse komt om suggesties te geven omtrent de meetlocaties. Indien u zelf een lijst van meetlocaties hebt is dergelijk bezoek niet noodzakelijk. Op basis van de lijst wordt een offerte opgesteld. Na akkoord spreken we een meetdag af waarop de audioloog ter plaatse de metingen komt uitvoeren. Enkele dagen na de meetdag ontvangt u het geluidsrapport.

De Tympro medewerker start met zijn metingen op het afgesproken tijdstip. Dit is meestal tijdens het opstarten van de vroegste werkshift. De deelnemers die de afgesproken meetlocaties vertegenwoordigen worden elk voorzien van een geluiddosismeter. Hen wordt gevraagd een tijdschema bij te houden van hun werkzaamheden en locaties. De audioloog loopt tijdens de meetdag een rondje en voert handmetingen uit op meerdere locaties en neemt notities. Op het einde van de shift worden de dosimeters en tijdschema's ingezameld.

Indien de werknemers blootgesteld worden aan een gemiddeld niveau van 85 decibel of hoger gedurende 8 uren of wanneer er piekgeluiden aanwezig zijn die 137 dB(C) overschrijden zijn de blootgestelde werknemers verplicht gehoorbescherming te dragen.

Bij het bepalen van de dempingswaarden wordt ten eerste en vooral rekening gehouden met de beschermende basis. Dit wordt bepaald aan de hand van de geluidsniveaus in het bedrijf. Wij baseren ons hiervoor op geluidsrapporten opgesteld in het verleden door ons of door een andere partij. Indien er hier geen metingen van bestaan zullen we een schatting maken op basis van de industrie en werkzaamheden. Ten tweede wordt altijd rekening gehouden met het vermijden van overbescherming (te grote dempingswaarde) wat op zich leidt tot hogere acceptatie van de gehoorbescherming wat uiteraard voordelig is voor de gezondheid van het gehoor. De hanteerbare dempingswaarden van otoplastieken hebben een instelrange tussen 20 dB en 35 dB.

Bel me terug
Bel me terug
Gebruikers staan centraal Neem contact op
Gebruikers staan centraal Neem contact op