Regelgeving lawaaiblootstelling

Vraag een offerte aan voor geluidsmetingen

Regelgeving lawaaiblootstelling

Vraag een offerte aan voor geluidsmetingen

Geluid ontstaat wanneer een geluidsbron luchtdrukgolfjes in de omgeving uitstuurt. Het trommelvlies, de gehoorsbeentjes en het vocht in het slakkenhuis trillen vervolgens mee met deze luchtdrukvariaties waarna een waarneming ontstaat in de hersenen.

Geluid wordt lawaai zodra de geluidsdruk te grote proporties aanneemt. Geluid wordt dan als storend ervaren en kan leiden tot gehoorschade en tinnitus. Het lichaam komt ook in een vecht- en vluchtmodus wat op termijn kan leiden tot chronische aandoeningen.

Het wettelijke kader

Bovenstaande regel werd gebruikt om het wettelijke kader rond blootstelling op het werk op te stellen. Maatregelen dienen genomen te worden als de dagdosis van 8 uur een bepaalde hoeveelheid geluidsenergie behaalt. Daarnaast worden ook piekgeluiden (kortstondige toenames in geluidsdruk) gehanteerd.

Merk hierbij op dat een overschrijding van de gemiddelde geluidssterkte over 8 uren (de dagdosis) of een overschrijding van een piekwaarde onafhankelijk van elkaar (dezelfde) maatregelen nodig maken. 1 piekgeluid kan daarbij al voldoende zijn. Hieronder de wettelijke normen samengevat.

LEX,8h ≥ 80 dB(A) en LCpeak ≥ 135 dB(C)

De werkgever dient passende, individuele gehoorbescherming ter beschikking te stellen.

De betrokken werknemers dienen voorgelicht en onderricht te worden inzake de risico’s van lawaaiblootstelling. Het betreft o.a. de aard van de risico’s, de genomen maatregelen, de vastgestelde grens- en actiewaarden, de resultaten en uitleg van de geluidsmeting, gehoorbescherming, hoe vaststellen en melden van gehoorbeschadiging, de rechten van toepassing op gezondheidstoezicht, en veilige werkmethoden.

NL: De betrokken werknemers worden in gelegenheid gesteld om periodiek een arbeidsgezondheidskundig onderzoek in de vorm van een audiometrisch onderzoek te ondergaan. Hierbij wordt een persoonlijk medisch dossier bijgehouden.

BE: Audiometrie wordt uitgevoerd alvorens werknemers blootgesteld worden. Binnen de 12 maanden wordt opnieuw audimetrie uitgevoerd, vervolgens om de 5 jaar.

LEX,8h ≥ 85 dB(A) en LCpeak ≥ 137 dB(C)

De betrokken werknemers zijn verplicht gehoorbescherming te dragen.

De voorlichting en opleiding blijven van toepassing.

De betreffende werkplekken worden duidelijk aangegeven d.m.v. passende signaleringen en worden doelmatig afgebakend. Indien dit technisch uitvoerbaar is en het risico van blootstelling dit rechtvaardigt, wordt de toegang ertoe beperkt.

Binnen het kader van het plan van aanpak worden technische of organisatorische maatregelen vastgesteld en uitgevoerd om de blootstelling tot een minimum te beperken.

NL: Het aangeboden periodieke arbeidsgezondheidskundig onderzoek in de vorm van audiometrie blijft ook hier van toepassing.

BE: Na het baseline audiometrisch onderzoek voor en na het eerste jaar blootstelling wordt elke 3 jaar audiometrie uitgevoerd.

LEX,8h ≥ 87 dB(A) en LCpeak ≥ 140 dB(C)

Bij de grenswaarden wordt rekening gehouden met de dempende waarde van de gehoorbescherming. Dit betekent dat de maatregelen van kracht zijn als de gemiddelde geluidssterkte t.h.v. het trommelvlies groter is dan 87 dB(A) nà demping door gehoorbescherming. Voorbeeld: als het omgevende lawaai gemiddeld 100 dB(A) is maar de oordoppen dempen maar 10 decibel dan wordt de grenswaarde overschreden.

De dagelijkse blootstelling aan lawaai mag deze grenswaarden niet overschrijden.

Indien de dagelijkse blootstelling aan lawaai deze waarden wel overschrijdt, worden onmiddellijk maatregelen genomen om de blootstelling terug te brengen tot onder de grenswaarden, de oorzaken van de overmatige blootstelling vastgesteld, en de maatregelen aangepast om herhaling te voorkomen.

BE: Na het baseline audiometrisch onderzoek voor en na het eerste jaar blootstelling wordt elk jaar audiometrie uitgevoerd.

Geluidsmetingen

Binnen de context van het arbeidsomstandighedenbeleid dient de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast te leggen welke lawaairisico’s de arbeid met zich meebrengt. Door middel van dosimetrisch onderzoek helpt Tympro haar klanten om het lawaailandschap in kaart te brengen en vervolgens te bepalen waar en welke maatregelen getroffen dienen te worden. Bij deze geluidsmeting worden geluidsbadges opgespeld op de blootgestelde werknemers waarmee hun dagdosis kunnen bepaald worden die vervolgens getoetst worden aan de wettelijke actie- en grenswaarden.

Vraag een offerte aan voor dosimetrie

Veelgestelde vragen over geluidsmetingen

Binnen de context van het arbeidsomstandighedenbeleid dient de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast te leggen welke risico’s de arbeid met zich meebrengt. Deze risico-inventarisatie en –evaluatie bevat een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen aangegeven in een plan van aanpak. Lawaai houdt zowel auditieve als niet-auditieve risico’s in voor de gezondheid en het welzijn van blootgestelde mensen. Het lawaailandschap dient dus in kaart gebracht te worden en bijgehouden te worden.

U neemt contact op met ons bedrijf via telefoon, mail of via de website. Wij voorzien u van informatie over de werkwijze. We spreken een moment af waarop onze specialist vrijblijvend ter plaatse komt om suggesties te geven omtrent de meetlocaties. Indien u zelf een lijst van meetlocaties hebt is dergelijk bezoek niet noodzakelijk. Op basis van de lijst wordt een offerte opgesteld. Na akkoord spreken we een meetdag af waarop de audioloog ter plaatse de metingen komt uitvoeren. Enkele dagen na de meetdag ontvangt u het geluidsrapport.

De Tympro medewerker start met zijn metingen op het afgesproken tijdstip. Dit is meestal tijdens het opstarten van de vroegste werkshift. De deelnemers die de afgesproken meetlocaties vertegenwoordigen worden elk voorzien van een geluiddosismeter. Hen wordt gevraagd een tijdschema bij te houden van hun werkzaamheden en locaties. De audioloog loopt tijdens de meetdag een rondje en voert handmetingen uit op meerdere locaties en neemt notities. Op het einde van de shift worden de dosimeters en tijdschema's ingezameld.

Indien de werknemers blootgesteld worden aan een gemiddeld niveau van 85 decibel of hoger gedurende 8 uren of wanneer er piekgeluiden aanwezig zijn die 137 dB(C) overschrijden zijn de blootgestelde werknemers verplicht gehoorbescherming te dragen.

Bij het bepalen van de dempingswaarden wordt ten eerste en vooral rekening gehouden met de beschermende basis. Dit wordt bepaald aan de hand van de geluidsniveaus in het bedrijf. Wij baseren ons hiervoor op geluidsrapporten opgesteld in het verleden door ons of door een andere partij. Indien er hier geen metingen van bestaan zullen we een schatting maken op basis van de industrie en werkzaamheden. Ten tweede wordt altijd rekening gehouden met het vermijden van overbescherming (te grote dempingswaarde) wat op zich leidt tot hogere acceptatie van de gehoorbescherming wat uiteraard voordelig is voor de gezondheid van het gehoor. De hanteerbare dempingswaarden van otoplastieken hebben een instelrange tussen 20 dB en 35 dB.

Gebruikers staan centraal Neem contact op
Gebruikers staan centraal Neem contact op